mimesis
NICO Loma Alta
studio Hybrid and Palma.
Casolare Scarani
Studio Andrew Trotter.
Out-Fit
Studio Adolinifor Ethimo.
Lenny Kravitz’s house in Miami
Architröpolis.
Atelier Areti.